DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności portali www.gokgorzyce.pl i www.gokgorzyce.bip.gov.pl

Gminny Ośrodek Kultury  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.gokgorzyce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011.03.23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.11.28.

 

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, brak alternatywy w postaci tekstu, brak ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych).
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacja o dostępności

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety, automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Karp

E-mail: promocja@gokgorzyce.pl

Telefon: 793 830 851

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Adres: Plac Erazma Mieszczańskiego 10; 39-432 Gorzyce

E-mail: gok@gokgorzyce.pl

Telefon: +48 15 836 21 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Budynek Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach, Plac Erazma Mieszczańskiego 10

 • W odległości około 200 metrów od wejścia głównego znajdują się przystanki autobusowe.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy ŚDK.
 • Toaleta budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek jest przystosowany do wjazdu do środka osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Budynek Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach, ul. 3 Maja 6

 • W odległości około 300 – 400 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. 3 Maja oraz wyjście awaryjne od strony Technicznego Ogrodu (ulica Metalowców).
 • Obecnie trwają ustalenia nad zaznaczeniem miejsc parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.
 • Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 • Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Budynek Domu Kultury w Sokolnikach, ul. Sandomierska 84

 • W odległości około 100 metrów od wejścia głównego znajdują się przystanki autobusowe.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Sandomierskiej.
 • Obecnie trwają ustalenia nad zaznaczeniem miejsc parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.
 • Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy Domu Kultury.
 • Toalety nie są dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek jest przystosowany do wjazdu do środka osób niepełnosprawnych.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń Domu Kultury znajdujących się na piętrze, istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 • Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Budynek Domu Kultury we Wrzawach, Wrzawy 486

 • W odległości około 200 metrów od wejścia głównego znajdują się przystanki autobusowe.
 • Do budynku prowadzi wejście od strony drogi.
 • Obecnie trwają ustalenia nad zaznaczeniem miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
 • Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy Domu Kultury.
 • Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek jest przystosowany do wjazdu do środka osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, Plac Erazma Mieszczańskiego 8

 • W odległości około 250 metrów od wejścia głównego znajdują się przystanki autobusowe.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Budynek nie ma specjalnego wejścia, ani pochylni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy GBP.
 • Toalety budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej znajdujących się tak na parterze jak i na piętrze, istnieje możliwość zejścia pracownika i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 • Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Trześni, ulica Św. Floriana 16

 • W odległości około 600 metrów od wejścia głównego znajdują się przystanki autobusowe.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście, zaś na plac budynku, w którym znajduje się biblioteka można wejść od ulicy św. Floriana i ulicy Bazarowej.
 • Budynek nie ma specjalnego wejścia ani pochylni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku jest pracownik GBP.
 • Toaleta budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej, istnieje możliwość zejścia pracownika i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 • Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Inne informacje i oświadczenia

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach przygotowuje zmiany systemu informatycznego wraz z modernizacją treści publikowanych na dostępnych stronach w tym dostosowania dostępności zasobów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz deklaruje chęć zmniejszenia barier w zakresie komunikacji, obsługi administracyjnej osób z niepełnosprawnościami, a także zmniejszenia barier architektonicznych.

Skip to content